Title: Zefektivnění programování skupiny strojů s ř.s. Heidenhain
Other Titles: Streamlining of programming groups of machines with c.s. Heidenhain
Authors: Kroft, Luboš
Advisor: Česánek, Jiří
Referee: Hnátík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2624
Keywords: programování;správa nářadí;NC program;ISO;dialog;stan-dardy;programovací stanice;CAM;nejlepší varianta
Keywords in different language: programming;management of tools;NC program;ISO;dialog;standards;programming station;CAM;total costs
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zefektivnění přípravy NC programů na stroje s řídicím systémem Heidenhain ve spo-lečnosti GTW BEARINGS, s.r.o. Cílem je celkové zkrácení doby přípravy NC programů a tím snížení nákladů na výrobu. Při analýze výchozího stavu byly zjištěny nedo-statky a na jejich základě navrženy výrobní varianty, které přípravu výroby zjednoduší. Jedná se o změnu systému pří-pravy NC programů a inventuru nástrojů. Po aplikaci zmí-něných vylepšení by mělo být dosaženo požadovaných cílů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with efficiency improvement of NC programs for machines with Heidenhein operating system in GTW BEARINGS, ltd. The main goal is the reduction of preparation time of NC programs which is followed by reduc-tion of production costs. Imperfection has been found by the analysis of the earlier state. On the base of this analysis new production variants which will make the production easier have been designed. They are changes of preparation of NC programs and tools inventorying. Stated goals should be achieved after the application of these improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroft_S09B0650P_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce12,24 MBAdobe PDFView/Open
Kroft - posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce767,01 kBAdobe PDFView/Open
Kroft- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kroft - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce386,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.