Title: Omezení vlastnického práva
Other Titles: The Restriction of Property Right
Authors: Dušáková, Veronika
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33370
Keywords: občanský zákoník;vlastnické právo;omezení vlastnického práva;sousedská práva;vlastník sousedního pozemku;sousední pozemek;imise;privilegovaná imise;nehmotná imise
Keywords in different language: civile code;property right;the restriction of property right;neighbour rights;neighbouring land proprietor;neighbouring land;immission;privileged immission;immaterial immission
Abstract: Diplomová práce se zabývá soukromoprávním omezením vlastnického práva v souvislosti s uplatňováním sousedských práv. Cílem práce je seznámení s problematikou sousedských práv v relativně nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014 a přiblížení jednotlivých práv a povinností vlastníků sousedních pozemků. Za tímto účelem využívá práce příkladů z judikatury. Dále zmiňuje souvislosti soukromoprávní úpravy sousedských práv s úpravou veřejnoprávní. Diplomová práce dovozuje určitou vázanost ustanovení občanského zákoníku a správního práva a vymezuje případy, kdy je správní rozhodnutí důležité pro další postup civilního soudu či dotčených osob, jejichž vlastnické právo je omezeno jednáním vlastníka sousedního pozemku.
Abstract in different language: This thesis deals with private law restriction of property right related to applying of neighbour rights. The aim of this thesis is to get acquainted with the issue of neighbour rights regulated in a relatively new legal regulation that is effective as of 1st January 2014 and description of individual rights and obligations of neighbouring land proprietors. For this purpose the thesis uses the examples from judicature. Furthermore it makes a reference to connection of private law regulation with public law. The thesis deduces a certain binding of the provisions of the Civil Code with administrative law and defines cases in which administrative decisions are important for further civil court procedure or aggrieved people whose property right is restricted by the actions of the neighbouring land proprietor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Veronika Dusakova.pdfPlný text práce858,05 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Dusakova.pdfPosudek oponenta práce857,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Dusakova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Dusakova.pdfPrůběh obhajoby práce279,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.