Title: Odměňování za právní služby podle advokátního tarifu
Other Titles: The renumeration for a legal services according under the laweyr's fee
Authors: Nachtigal, Radek
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33379
Keywords: advokátní tarif;odměna;advokát;právní služba;advokacie;zastoupení;obhajoba;úkon;náhrada;tarifní hodnota
Keywords in different language: lawyer's tariff;reward;attorney at law;legal service;advocacy;representation;defense;act;compensation;tariff value
Abstract: Diplomová práce je věnována odměňování advokáta za právní služby podle advokátního tarifu. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které jsou dále členěny na subkapitoly. Po úvodu práce následuje metodika zpracování a stručný historický exkurz do popisované problematiky a představení povolení advokáta. Poté jsou rozebrána jednotlivá ustanovení advokátního tarifu, zejména o smluvní a mimosmluvní odměně. Práce rovněž obsahuje úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The diploma thesis is devoted to remuneration of a lawyer for legal services according to the lawyer's tariff. The thesis is divided into individual chapters, which are subdivided into subchapters. After the introduction of the thesis, the methodology of processing and a brief historical excursion follows the described problems and the presentation of a lawyer's permit. Then, the individual provisions of the lawyer's fees, in particular contractual and non-contractual remuneration, are analyzed. The thesis also includes considerations de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Radek Nachtigal.pdfPlný text práce820,62 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nachtigal.pdfPosudek oponenta práce528,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nachtigal.pdfPosudek vedoucího práce911,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Nachtigal.pdfPrůběh obhajoby práce292,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.