Název: Porovnání různých stochastických populačních modelů s ohledem na dobu přežívání populace
Další názvy: A comparison of different stochastic population models with regard to persistence time
Autoři: Látalová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil, Jan
Oponent: Stehlík, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7140
Klíčová slova: Markovův řetězec;stochatický populační model;lineaární proces množení a zániku;obecný proces množení a zániku;diskrétní model;spojitý model;střední doba vyhynutí
Klíčová slova v dalším jazyce: Markov chain;stochastic population model;linear birth and death process;general birth and death process;discrete-time model;continuous-time model;mean persistence time
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je porovnání dvou stochastických populačních modelů vzhledem k době přežití populace. Budeme studovat diskrétní a spojitý model Markovských řetězců, které se bežně používají v popuační biologii. Nejprve se budeme zabývat teorií stochastických populačních modelů, kde popíšeme lineární a obecný proces množení a zániku. Následně se budeme zabývat diskrétním a spojitým modelem Markovských řetězců. Tyto modely počítají s náhodností procesu množení a zániku vzhledem k demografické variabilitě, ale nepočítají z náhodným kolísáním populace v prostředí. Nakonec budeme prezentovat porovnání těchto dvou modelů Markovských řetězců, abychom ukázali, že se modely schodují.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the bachelor thesis is a comparison of two different stochastic population models with regard to persistence time. We will study the discrete and continuous-time Markov chain models which are commonly used in population biology.At first we study the theory of stochastic population models where we describe the linear and the general birth and death process. Then the discrete and continuous-time Markov chain models will be discussed. These models take into account the random nature of the individual birth and death process-demographic variability but do not consider random fluctuations of the population in the environment. Finally we present some comparisons of the two Markov chain models to show that the models agree well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Latalova_Thesis.pdfPlný text práce366,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Latalova.pdfPosudek vedoucího práce193,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Latalova.pdfPosudek oponenta práce169,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Latalova.pdfPrůběh obhajoby práce34,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.