Title: Porovnání různých stochastických populačních modelů s ohledem na dobu přežívání populace
Other Titles: A comparison of different stochastic population models with regard to persistence time
Authors: Látalová, Petra
Advisor: Pospíšil, Jan
Referee: Stehlík, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7140
Keywords: Markovův řetězec;stochatický populační model;lineaární proces množení a zániku;obecný proces množení a zániku;diskrétní model;spojitý model;střední doba vyhynutí
Keywords in different language: Markov chain;stochastic population model;linear birth and death process;general birth and death process;discrete-time model;continuous-time model;mean persistence time
Abstract: Předmětem bakalářské práce je porovnání dvou stochastických populačních modelů vzhledem k době přežití populace. Budeme studovat diskrétní a spojitý model Markovských řetězců, které se bežně používají v popuační biologii. Nejprve se budeme zabývat teorií stochastických populačních modelů, kde popíšeme lineární a obecný proces množení a zániku. Následně se budeme zabývat diskrétním a spojitým modelem Markovských řetězců. Tyto modely počítají s náhodností procesu množení a zániku vzhledem k demografické variabilitě, ale nepočítají z náhodným kolísáním populace v prostředí. Nakonec budeme prezentovat porovnání těchto dvou modelů Markovských řetězců, abychom ukázali, že se modely schodují.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is a comparison of two different stochastic population models with regard to persistence time. We will study the discrete and continuous-time Markov chain models which are commonly used in population biology.At first we study the theory of stochastic population models where we describe the linear and the general birth and death process. Then the discrete and continuous-time Markov chain models will be discussed. These models take into account the random nature of the individual birth and death process-demographic variability but do not consider random fluctuations of the population in the environment. Finally we present some comparisons of the two Markov chain models to show that the models agree well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latalova_Thesis.pdfPlný text práce366,48 kBAdobe PDFView/Open
PV-Latalova.pdfPosudek vedoucího práce193,72 kBAdobe PDFView/Open
PO-Latalova.pdfPosudek oponenta práce169,43 kBAdobe PDFView/Open
O-Latalova.pdfPrůběh obhajoby práce34,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.