Název: Detenční řízení
Další názvy: Detention proceedings
Autoři: Nydrlová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23957
Klíčová slova: detenční řízení;osobní svoboda;nesporná řízení;zdravotnické zařízení;zákonnost
Klíčová slova v dalším jazyce: detention proceedings;personal liberty;non-contentious proceedings;medical facilities;legality
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je detenční řízení. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu upravené po novele soukromého práva v zákoně č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních jako nesporné řízení. Práce je členěna do kapitol, které se zabývají historií právní úpravy, ústavními základy a především samotným průběhem detenčního řízení. Cílem práce je komplexně popsat detenční řízení z procesněprávního i hmotněprávního hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis is about civil detention proceedings. The proceedings on the admissibility of retention in a health care institution is, after the amendment of civil law, enshrined in Act No. 292/2013 Coll,. as a non-contentious proceedings, among other special judicial proceedings. The thesis is divided into few chapters. The chapters deal with the history of a detention proceedings, with its constitutional foundations and especially with the actual course of a detention proceedings. The aim of the thesis is to comprehensively describe detention within the meaning of procedural law as well as of substantive law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DETENCNI RIZENI.pdfPlný text práce10,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Nydrlova.pdfPosudek vedoucího práce933,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Nydrlova.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoby Nydrlova.pdfPrůběh obhajoby práce284,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.