Title: Detenční řízení
Other Titles: Detention proceedings
Authors: Nydrlová, Nikola
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23957
Keywords: detenční řízení;osobní svoboda;nesporná řízení;zdravotnické zařízení;zákonnost
Keywords in different language: detention proceedings;personal liberty;non-contentious proceedings;medical facilities;legality
Abstract: Tématem mé diplomové práce je detenční řízení. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu upravené po novele soukromého práva v zákoně č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních jako nesporné řízení. Práce je členěna do kapitol, které se zabývají historií právní úpravy, ústavními základy a především samotným průběhem detenčního řízení. Cílem práce je komplexně popsat detenční řízení z procesněprávního i hmotněprávního hlediska.
Abstract in different language: My diploma thesis is about civil detention proceedings. The proceedings on the admissibility of retention in a health care institution is, after the amendment of civil law, enshrined in Act No. 292/2013 Coll,. as a non-contentious proceedings, among other special judicial proceedings. The thesis is divided into few chapters. The chapters deal with the history of a detention proceedings, with its constitutional foundations and especially with the actual course of a detention proceedings. The aim of the thesis is to comprehensively describe detention within the meaning of procedural law as well as of substantive law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DETENCNI RIZENI.pdfPlný text práce10,47 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Nydrlova.pdfPosudek vedoucího práce933,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Nydrlova.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoby Nydrlova.pdfPrůběh obhajoby práce284,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.