Title: Věcná břemena - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Easements - comparison of legislation act 40/1964 Sb. and act 89/2012 Sb
Authors: Turek, Lukáš
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23980
Keywords: věcná břemena;služebnosti;reálná břemena;vznik a zánik služebností;vznik a zánik reálných břemen;pozemkové služebnosti;osobní služebnosti;dělení služebností;obsah a rozsah věcných břemen
Keywords in different language: easements;civil code;servitudes;ladn servitudes;personal servitudes;real easements;creation of easements;termination of easements
Abstract: V této práci dochází ke srovnání dvou právních úprav, konkrétně nového zákoníku 89/2012 Sb. a občanského zákoníku 40/1964 Sb. Tato práce vymezuje pojem věcných břemen, jejich historický vývoj a následně pak rozebírá vznik, zánik obsah a rozsah služebností a reálných. Podrobněji se zaměřuje na druhy pozemkových a osobních služebností.
Abstract in different language: In this work we compare two legislations, concretely the new Civil Code Act 89/2012 Sb. and Civil Code Act 40/1964 Sb. This work delimits the term easements, their historical development and after analyses the appearances, disappearances, content and range of servitudes and real easements. It deals in detail with the types of land and personal easements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Turek.pdfPlný text práce713,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Turek 2.pdfPosudek vedoucího práce968,44 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Turek 2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Turek 2.pdfPrůběh obhajoby práce293,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.