Title: Podle čeho učitel výtvarné výchovy poznává hodnoty své výchovné práce?
Other Titles: How do techer of art education recognizes the value of their education work
Authors: Kokošková, Michaela
Advisor: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24087
Keywords: kvalita pedagogické práce;vzdělávací obsah;tvůrčí činnost žáka;vzdělávací cíle;pedagogické dílo;reflektivní bilance;reflexe;expresivně tvůrčí úlohy;bílá kniha;kurikulární dokumenty;rámcové vzdělávací programy.
Keywords in different language: the quality of teaching;educational content;creative work pupil;educational aims;pedagogical work;reflective balance;reflection;expressively creative tasks;the white paper;curriculum;general education programs.
Abstract: Podle čeho poznává pedagog hodnoty své práce? Podle čeho se posuzují úspěchy, resp. nezdary pedagogické práce? Kde berou učitelé jistotu, že právě tento jejich zásah byl dobrý (špatný)? Podle čeho se přitom řídí? Předmětem mé práce je zjistit, podle čeho poznává pedagog kvality své práce. Na čem jsou tyto kvality závislé a jak je hodnotit. Přínosem mé práce by měla být samotná analýza vyučovacích jednotek VV a přínos učitelovy práce pro žáky výtvarné výchovy. Ověřím, jakou hodnotu tato práce má a jaká úskalí obnáší. Cílem mé práce bude objasnit podstatu reflektivní praxe - reflektivního praktika, dále přínosu výtvarné výchovy žákům. Přínosem mé práce by mělo být zodpovězení otázek: Jak učitel pozná přínos své práce pro žáky? S tím souvisí i pojmy pedagogické dílo, hodnocení žáků i pedagogické dílo a ty ve své práci objasním právě v souvislostech s danou otázkou. According to what the teacher recognizes the value of your work? How are judged successes, respectively. setbacks pedagogical work? Where do teachers confidence that this particular their intervention was good (bad)? According to what abides?
Abstract in different language: According to what the teacher recognizes the value of your work? How are judged successes, respectively. setbacks pedagogical work? Where do teachers confidence that this particular their intervention was good (bad)? According to what abides? The subject of my work is to identify, according to what the teacher recognizes the quality of their work. What are these qualities depend, and how to evaluate them. The benefit of my work should itself be an analysis of the lessons VV and teacher's contribution to art education students. I check the value of this work is and what pitfalls entails. The goal of my work will clarify the nature of reflective practice - reflective practice, as well as the benefits of art education students. The benefit of my job is to answer the questions: How teacher recognizes the great value of his work for pupils? This is related to the concepts of pedagogical work, evaluation of pupils and pedagogical work and they will explain their work precisely in the context of that question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podle ceho poznava pedagog hodnoty sve prace_Kokoskova_Michaela.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kokoskova Michaela_2016.pdfPrůběh obhajoby práce509,12 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Kokoskova Michaela_vedouci_Slavik_2016.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Kokoskova Michaela_oponent_Uhl Skrivanova_2016.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.